Certyfikacja

CERTYFIKACJA W METODZIE FMT
Szkolenie w Polsce odzwierciedleniem systemu, który od 1978 roku funkcjonuje w USA. Podstawowe szkolenie odbywa się w postaci kursów 3-4 dniowych. Kursy realizowane są w języku polskim lub z tłumaczem z języka angielskiego. Istnieje również możliwość partycypacji w szkoleniach rozwijających (mastercourses).CERTYFIKACJA CFMT

Zgodnie z filozofią Institute of Physical Art, dzięki serii zintegrowanych kursów kształcenia ustawicznego, fizjoterapeuci mogą osiągnąć poziom kompetencji wystarczających do pracy klinicznej. Kompetencje te powinny odzwierciedlać zarówno system, w którym pracują, jak i własną kreatywność w stosowaniu FMT zarówno wobec pacjentów ortopedycznych, jak i neurologicznych. Programy certyfikacyjne zapewniają osobom, które ukończyły wymagane szkolenia możliwość wykazania, że ​​w rzeczywistości osiągnęły poziom kompetencji w zakresie zrozumienia, integracji i stosowania zasad i procedur nauczanych w programie nauczania Instytutu.

Tydzień certyfikacyjny jest intensywnym 4 dniowym przeglądem wiedzy z ukończonych szkoleń, po którym następują 2 dni testów pisemnych i ustnych oraz praktycznych - po jego zaliczeniu otrzymuje tytuł Certified Functional Manual Therapist – Certyfikowanego Terapeuty Manualnego Terapii Funkcjonalnej (CFMT)

 

Wymagane szkolenia

FM I: Funkcjonalna mobilizacja I CERTYFIKAT FM1

CFS: CoreFirst ™ Edukacja i trening ochronny kręgosłupa CERTYFIKAT CFS

FPNF: Funkcjonalny PNF CERTYFIKAT FPNF

FM II: Funkcjonalna mobilizacja II CERTYFIKAT FM2

FMLQ: Funkcjonalna mobilizacja dolnej połowy ciała CERTYFIKAT FM2

FMUQ: Funkcjonalna mobilizacja górnej połowy ciała CERTYFIKAT FMUQ

Ponadto, kursanci muszą ukończyć szkolenie GAIT - Chód funkcjonalny

 

Forma certyfikacji

Egzamin jest podzielony na trzy sekcje:

Egzamin pisemny: pytania typu prawda / fałsz wielokrotnego wyboru, do uzyskania 50 punktów.

Egzamin ustny: pytania z każdego z wymaganych kursów, do uzyskania łącznie 50 punktów.
Pojawi się jedno eklektyczne pytanie, warte dwóch punktów, aby dać możliwość wykazania zdolności do zintegrowania wszystkich filozofii IPA i podejść klinicznych.

Egzamin praktyczny: pytania z każdego z wymaganych kursów, do uzyskania łącznie 25 punktów.

Aby zdobyć certyfikat, kursant musi uzyskać co najmniej 70% punktów w każdej z trzech części każdego kursu i co najmniej 80% łącznego wyniku za każdy kurs.

 

Zgłoszenia

Ze względu na czas wymagany do egzaminacji każdego kursanta, limit miejsc szkoleniowych wynosi 32 kandydatów na sesję. Wnioski o certyfikację będą przyjmowane na bieżąco. Przyjmujemy zgłoszenia pocztą elektroniczną. Jeżeli w momencie złożenia aplikacji nie ma już wolnych miejsc, kandydat zostaje umieszczony na liście rezerwowej.

Zgłoszenia przebiegają zgodnie z zapisami regulaminu organizacji szkoleń IPA Poland.

 
SZKOLENIA ROZWIJAJĄCE / MASTERCOURSES

Szkolenia rozwijające kierowane są do absolwentów szkoleń podstawowych oraz zaawansowanych, traktowane winny być jako uzupełnienie kompetencji zawodowych - nie są objęte procesem certyfikacji FMT.

GAIT - Chód funkcjonalny